O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

Izobraževanje odraslih v Sloveniji ima dolgo tradicijo. Umeščeno je v sistem izobraževanja in v zavest družbe. Skozi zgodovino je to področje doživljalo svoje vzpone in padce, vendar je bilo ves čas prisotno in je oblikovalo družbeno resničnost.

Področje ureja Zakon o izobraževanju odraslih (UL 110/2006, uradno prečiščeno besedilo), ki je bil dobra podlaga za razvojni vzpon tega področja.

Z ustanavljanjem razvojnih služb, strokovnih organov in organizacij za izobraževanje odraslih, z organiziranim in stalnim obveščanjem javnosti, s promocijo vseživljenjskega učenja ter z drugimi razvojnimi spodbudami je Slovenija ohranila sistem izobraževanja odraslih tudi v tranzicijskih razmerah.

Za Slovenijo, ki je članica Evropske unije od leta 2004, so značilne podobne razvojne spremembe in izzivi kot za večino drugih držav članic, kar pomeni, da se prebivalstvo stara, narava trga se zelo hitro spreminja, prav tako se hitro spreminja in razvija informacijska in druga tehnologija, proces globalizacije pa povzroča  nenehno spreminjanje pogojev dela in življenja. Zaznavamo tudi večjo socialno razslojenost. ar je te razlike mogoče zmanjšati prav z izobraževanjem in usposabljanjem, kajti prav s tem omogočamo posameznikom osebno rast, zaposlitev, blaginjo in večjo socialno varnost, družbi pa razvoj, napredek in socialno kohezijo.

Državni zbor Republike Slovenije je 24. oktobra 2013 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020). Z Nacionalnim programom izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji naj bi Slovenija do leta 2020 dvignila izobrazbeno raven prebivalstva, splošno izobraženost, izboljšala možnosti za izobraževanje in preko tega povečala zaposljivost aktivnega prebivalstva. Pri splošni izobrazbi prebivalcev si resolucija kot cilj zadaja, da se bo delež odraslih v starostni skupini od 25 do 64 let, ki so vključeni v splošno izobraževanje, do leta 2020 povečal na osem odstotkov (leta 2011 je bilo v splošno izobraževanje vključenih 5 odstotkov odraslih v omenjeni starostni skupini).

Delež prebivalstva, ki je starejši od 15 let in ima nedokončano osnovno šolo, naj bi se po resoluciji s 4,4 odstotka v letu 2011 do leta 2020 zmanjšal na 2,2 odstotka. Delež starih od 25 do 64 let z dokončano srednjo strokovno izobrazbo pa naj bi se s 57 odstotkov v letu 2011 do leta 2020 povečal na 63 odstotkov. S spodbujanjem in sofinanciranjem vpisa na višješolske programe strokovnega izobraževanja naj bi se po določilih resolucije zvišal tudi delež odraslih od 30. do 34. leta, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo.

Na ministrstvu sicer priznavajo, da s trenutno zagotovljenimi sredstvi predlaganega načrta ne bo mogoče v celoti uresničiti, zato se bodo morali opredeljeni programi delno financirati tudi iz drugih virov, kot so proračuni lokalnih skupnosti, sredstva delodajalcev in posameznikov ter sredstva za projekte iz mednarodnih virov. V veliki meri naj bi bilo uresničevanje ciljev odvisno tudi od partnerskega sporazuma z Evropsko komisijo o črpanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada po letu 2014.
Zavzemamo se za ohranitev samostojnosti Andragoškega centra Slovenije.

Več

Vodilni in povezovalni v izobraževanju odraslih.

Več

Odgovarjamo na vprašanja, povezana z izobraževanjem odraslih.

Več

Objavljamo Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Več

Objavljamo novice o izobraževanju odraslih doma in v tujini.

Več

Pravno obvestilo Piškotki